Forumsregler

Vill du vara kvar på detta forum så finns det regler att rätta sig efter.
Läs dessa innan du gör ett inlägg eller svarar på ett inlägg.
Danne Engberg
Inlägg: 238
Blev medlem: 21 november 2011, 02:55
Ort: Skokloster
Kontakt:

Forumsregler

Inlägg av Danne Engberg »

Regler för Svenska 200 Klubben forum

Gäller från och med: 2011-11-21
Senast ändrade: 2011-11-21
Uppdateringar i röd text


Kap 1. Reglernas tillämplighet

§1 I och med att en användare postar ett inlägg på forumet anses användaren ha accepterat dessa regler.
Det åligger användaren att vid varje tidpunkt hålla sig informerad om gällande regler.

§2 Förslag till förändringar av reglerna postas endast i forumet "Förslagslådan" eller skickas via PM eller E-post till någon av moderatorerna.
Huruvida ett förslag skall godkännas, omarbetas eller förkastas avgörs av moderatorerna och/eller forumsansvarig.

§3a Eventuell tolkning av dessa regler görs av Moderator/Forumsansvarig.
§3b Moderators/Forumsansvarigs beslut kan ej överklagas.

§4 Eventuella undantag från och/eller tillägg till dessa regler för ett specifikt forum redovisas i klistrad tråd i berört forum

§5 Vad gäller upphovsrätt får endast sådant material som användaren själv har upphovsrätt till, eller som användaren har upphovsrättsinnehavarens tillstånd till, publiceras.

Användare påtar sig således allt ansvar för detta, och förbinder sig att på alla vis hålla S200K skadelösa.

Vidare förbinder sig användaren således att ersätta S200K fullt ut för de kostnader och övriga anspråk som kan ställas mot S200K, inklusive men inte
begränsat till rättegångskostnader, skadestånd, royaltyersättningar och annat.


Kapitel 2. Regler för moderatorer

§1 Moderator utses av forumsansvarig.

§2 Moderators huvuduppgift är att hjälpa och att hålla ordning.

§3 Moderator skall vara en föregångsman och alltid handla i överensstämmelse med dessa regler och för S200K:s bästa. Moderator får givetvis inte favorisera någon användare.

§4 Moderator som låser en tråd skall i ett inlägg sist i den aktuella tråden redovisa anledningen till låsningen.

§5 Moderator som raderar tråd skall redovisa anledning till detta via PM till trådskaparen.

§6 Moderator som raderar inlägg skall redovisa anledningen via PM till inläggsskaparen.

§7 Moderator som editerar inlägg skall i aktuellt inlägg redovisa anledningen till detta.

§8 Moderator som ändrar topic/rubrik skall i första inlägget redovisa att det har gjorts.

§9 Moderator får flytta inlägg till annat forum utan att meddela trådskaparen.

§10 §4-9 gäller utom där annat anges.


Kap 3. Ordningsregler

§1 Personangrepp i någon form får ej förekomma.
Som personangrepp räknas kommentarer som utpekar någon som klandervärd eller eljest uppenbarligen är ämnade att uppsätta en person för andras missaktning.
Även inlägg vars huvudsakliga syfte är att provocera räknas som personangrepp.

Åtgärd för brott mot denna regel är att tråden/inlägget låses/rensas/raderas och att användaren varnas och i grövre fall eller blir avstängd. I lindrigare fall kan användaren slippa varning.

§2 Uttalanden som hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, psykiskt och/eller fysiskt funktionshinder är enligt svensk lag brottsligt (Hets mot folkgrupp) och får inte förekomma.

Åtgärder för brott mot denna regel är att inlägget raderas och att användaren varnas. I grövre fall blir användaren avstängd utan tidsbegränsning och kan även bli polisanmäld.

§3 Klagomål och/eller smutskastning av "Svenska 200 Klubben" eller dess styrelse/ledning är inte
tillåtet på forumet. Konstruktiva synpunkter, tips eller idéer ska mailas till admin eller skickas direkt till aktuell ansvarig,
antingen via PM eller e-post.

Åtgärder för brott mot denna regel är att tråden/inlägget kommer att raderas/rensas, och att användaren varnas eller i grövre fall stängs av.

§4 Klagomål på, eller ifrågasättande av moderators åtgärder är inte tillåten på forumet.
Dylikt skall framföras till aktuell moderator via PM. I övrigt se §3.

Åtgärder för brott mot denna regel är att tråden/inlägget kommer att raderas/rensas, och att användaren stängs av.

§5 Klagomål på att en tråd är onödig eller på en tråds innehåll får inte förekomma. Tips om regelbrott skall framföras till moderator via PM. Moderator avgör huruvida åtgärd skall vidtas eller inte.

Åtgärder för brott mot denna regel är att tråden/inlägget kommer att låsas/rensas/raderas, och att användaren i grövre fall varnas.

§6 Nakenhet eller pornografi är inte tillåtet. Likaså är det inte tillåtet att länka till sidor vars innehåll huvudsakligen består av pornografi, politiska ytterlighetsåsikter, kränkande eller förnedrande material, material som bryter mot svensk lag eller som innehåller bilder på när personer blir avrättade eller liknande.

Åtgärder för brott mot denna regel är att tråden/inlägget kommer att låsas och rensas/raderas, och att användaren i grövre fall varnas.

§7 Inlägg som innehåller eller uppmanar till brottslig verksamhet får inte förekomma. Detta omfattar således såväl illegal streetracing och liknande, som brott mot Lagen om upphovsrätt, dvs. att utan tillstånd publicera material som kan antas vara upphovsrättsskyddat.

Åtgärder för brott mot denna regel är att tråden/inlägget kommer att låsas/rensas/raderas, och att användaren i grövre fall varnas.

§8 Spamming, (inklusive men inte begränsat till oönskad/irrelevant reklam/material eller länkar till dylikt), är
inte tillåtet.
Som spam räknas även "posthunting" dvs inlägg vars huvudsakliga syfte är att få inläggsantalet att stiga, inlägg som endast innehåller en smiley eller liknande samt inlägg som avviker från trådens ämne.
Likaså räknas chatinlägg som spam. Saker som inte är av allmänt intresse kan med fördel diskuteras via PM.

Åtgärder för brott mot denna regel är att tråden/inlägget kommer att låsas/rensas eller raderas, och att användaren i grövre fall varnas. I detta fall får moderator radera tråd/inlägg utan att meddela tråd-/inläggsskaparen.

§9 Topic/Rubrik skall vara tydligt relaterad till inläggets innehåll, så att man utan att behöva läsa inlägget förstår vad tråden handlar om.
Topicar/rubriker som "hjälp", "kolla här" osv. får ej förekomma.

Åtgärder för brott mot denna regel är att tråden låses.

§10 Korspostning, dvs. att skapa fler olika trådar om samma ämne i ett eller flera forum är inte tillåtet.

Åtgärder för brott mot denna regel är att tråd/trådar i fel forum låses eller raderas utan förvarning.

§11 Använd FAQ och sökfunktionen innan ni frågar. Ofta har frågan redan ställts och besvarats.

Åtgärder för brott mot denna regel är, i de fall då svaret på trådens fråga kan hittas i FAQ eller med sökfunktionen, att tråden kommer att låsas.

§12 Så kallad "Bumping", dvs. inlägg för att lyfta en tråd till toppen av forumet, är tillåtet om tråden inte redan finns på forumets första sida, samt minst ett dygn efter det sist postade inlägget av annonsören.

Även såkallad "kompisbumping" är otillåtet och resulterar i nämnda åtgärd.

Åtgärder för brott mot denna regel är att tråden låses.

§13 Omröstningar skall vara seriösa och alltid innehålla svarsalternativ som passar alla. Det är exempelvis inte tillåtet att i en omröstning med frågan "Är Volvo bäst?" ha endast "Ja" "Självklart" osv. som svarsalternativ. Även "Nej" måste finnas.

Åtgärder för brott mot denna regel är att tråden/omröstningen låses/avslutas.

§14 Håll er till aktuellt forums ämne. På forumets huvudsida finns alla forum med en beskrivning av innehållet redovisade.

Åtgärder för brott mot denna regel är att tråden om möjligt flyttas till rätt forum eller att tråden låses.

§15 En person får endast registrera ett användarnamn. Undantag kan medges av forumsansvarig.

Åtgärd för brott mot denna regel är varning eller avstängning/radering av konto/konton.

§16 Förfrågan om byte av användarnamn skickas via PM till moderator eller forumsansvarig.
Moderator och/eller forumsansvarig beslutar om namnbytet skall godkännas eller inte.

§17 Användarnamn/konto som inte används kan raderas utan föregående varning.

Med ej används menas att senaste inloggning på kontot har skett för mer än ett (1) år sedan.


Kapitel 4: Signaturer

§1 Kapitel 3, Ordningsregler, gäller givetvis även för signaturer.

§2 Signatur får, då signaturbild används, bestå av bild och max två textrader. Då signaturbild ej används får signatur bestå av max fem textrader. Med textrad avses en rad med tecken av normalstorlek.

§3 Endast en signaturbild är tillåten. Signaturbild får vara maximalt 486 bildpunkter bred och 123 bildpunkter hög.

§4 Signaturbild får ha en maximal storlek på 30 kB.

§5 Signaturbild får ej vara animerad.

§6 Signaturen är begränsad till 255 tecken.

§7 Försäljning av varor sker i forumsdelen ”Marknaden”. Text eller bild som innehåller säljes/köpes/bytes, får inte förekomma.

§8 Åtgärd för brott mot §2-7 är att signatur/signaturbild raderas utan föregående varning.
I vissa fall kan användaren fråntas rätten att använda signatur.


Kapitel 5: Avatarer (bilden under användarnamnet)

§1 Kapitel 3, Ordningsregler, gäller givetvis även för avatarer.

§2 Avatar får vara maximalt 100 bildpunkter bred och 140 bildpunkter hög.

§3 Avatar får ha en maximal storlek på 20 kB.

§4 Avatar får ej vara animerad.

§5 Avatar får ej innehålla titlar som användaren ej har rätt att använda, som t.ex. Moderator, Administratör eller liknande.

§6 Åtgärd för brott mot §2-5 är att avatar raderas utan föregående varning.
I vissa fall kan användaren fråntas rätten att visa avatar.
För brott mot §5 kommer användaren också att varnas.


Kapitel 6: Speciella regler för annonsforum

§1 Annonser i köpes- och säljesforumen ligger kvar i minst 100 dagar, och i bytesforumen i minst 100 dagar. Tiden räknas från det att det sista inlägget i tråden skrevs.

§2 Annons skall läggas i det forum som är avsett för den typen av annons (se kapitel 3 §14).

§3 Vid annonsering skall alltid ett telefonnummer eller en e-postadress skrivas in i annonstexten.

§4 I annonsen skall framgå var (geografiskt) objektet för försäljningen finns.

§5 Tydlig uppgift om pris alt. budgivning, vid budgivning skriv ut ett lägsta pris du kan tänka dig.

§6 Att framföra klagomål på en produkts kvalitet eller pris är inte tillåtet. Detta bedöms som spamming (se 3 kapitlet § 8 ). Om annonsen skulle ses som olämplig (tex misstänkt stöldgods) ska detta raporteras till en moderator ej tas upp i den införda annonsen. Prutning på angivet pris är dock tillåtet.

§7 Annonsforumen skall endast innehålla annonser, och till annonsen relaterade saker, som t.ex. prisdiskussioner.
Chatinlägg, intressekontroller etc. är inte tillåtna, och bedöms och åtgärdas enligt kapitel 3 § 8.

§8 Att ha flera annonser med samma objekt är inte tillåtet. Du får däremot lyfta (se kapitel 3 §12) din annons så den hamnar högre upp i listan.

§9 Moderator har rätt att radera annons utan förvarning eller förklaring.

§10 I säljesannonsen skall det alltid framgå vilken bilmodell, motortyp etc. som delen passar. Undantaget är universaldelar (motsv.)

§11 Den som inte fullgör sina skyldigheter i ingångna avtal rörande försäljning av varor eller tjänster på :S200K:s annonsforum, kommer efter anmälan till Forumsansvarig att stängas av.

Med detta avses tex att inte betala för mottagna varor, att inte leverera varor som man erhållit betalning för, eller att eljest visa dålig affärsmoral.

§12 Företag som säljer varor eller tjänster får annonsera/marknadsföra sig endast i forumet "Företagsreklam" i de fall det går att härleda annonsen till företaget eller att annonsen är utformad på ett företagsliknande sätt. Kontakta forumsansvarig eller styrelsemedlem för mer information kring annonsering på forum/hemsida. Vi kan erbjuda flera olika paket och priser. Observera att denna paragraf ej är tillämplig i forumsdelen "Medlemmars Köp/Sälj/Byt" om företagsnamn ej exponeras/kan härledas.

Med härleda avses att företagsnamnet, helt eller delvis, förekommer i annonstext, användarnamn, signatur, avatar, e-post- eller webadress, eller på annat sätt framgår i eller av annonsen.
Huruvida det kan anses gå att härleda annonsen till ett företag avgörs av moderator.

Definition av Företagsliknande, exempelvis tillverkning på beställning utan att företagsnamn exponeras. Annonsen kommer rensas/låsas samt hänvisas till forumsdelen "Medlemmars Köp/Sälj/Byt".

Åtgärd för brott mot denna regel är att annonsen/reklamen raderas samt, vid upprepade förseelser att användaren stängs av/konton raderas/spärras.

Kapitel 7 Åtgärder

§1 Varning/Avstängning redovisas med texten "Varningar: (antalet)" respektive "Avstängd" under användarnamnet.
Vid avstängning enligt Kap 6 §12 redovisas detta med texten
"Avstängd / Kap 6 §12".

§2 Varning utdelas i de fall användaren:

a) överträder en regel för där påföljden är varning
b) grovt överträder vilken regel som helst
c) inte följer enkel etik
d) inte följer moderators anvisning eller beslut
e) upprepade gånger bryter mot reglerna även om de enskilda regelbrotten var och ett för sig inte medför varning

Användare skall via PM meddelas att han/hon varnats och anledningen till det.

§3 En veckas avstängning utdelas i de fall användaren:

a) får en tredje varning
b) gör en grov överträdelse av någon regel för vilken påföljden är varning
c) angriper moderator för vidtagen åtgärd

Användare skall via e-post meddelas att hon/han stängts av en vecka och anledningen till det.

§4 Icke tidsbestämd avstängning utdelas i de fall användaren:

a) får en fjärde varning
b) gör en mycket grov överträdelse av någon regel
c) uppenbart skapats med enda syftet att bryta mot reglerna
d) är en dubblett (se kapitel 3 § 15)
e) bryter mot kapitel 6 § 12

Användare skall via e-post meddelas att hon/han stängts av och anledningen till det.

§5 Icke tidsbestämd avstängnings varaktighet beslutas av forumsansvarig.

§6 Borttagande av användares varningar beslutas av forumsansvarig.


Kapitel 8 Lagar mm.

§1 För forumet gäller givetvis Sveriges Rikes Lag.
Inlägg som bryter mot denna kan resultera i avstängning utan tidsbegränsning och i grova fall även i polisanmälan.

§2 Avstängd person som olovligen bereder sig tillträde till forumet, genom att tex. skapa ett nytt användarnamn, kommer att abuseanmälas samt polisanmälas för dataintrång.
Bild